לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה לצהרוני ניצנים 2019-20 -

הנחיות למילוי הטופס:

 

שימו לב! כל השדות הינם חובה למילוי.

 

יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה במידה ויש,
בצירוף שם מלא ולשלוח למייל: matnaskarmiel@gmail.com

 

מצב משפחתי
*במקרה של הורים גרושים על שני ההורים לחתום על טופס הרישום.
מין הילד/ה
הילד/ה מורשה לצאת לבדו/ה בסיום הפעילות
שמות האנשים (מעל גיל 12) הרשאים לאסוף את הילד/ה מהצהרון
לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד:
רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר:
יש לשלוח אישור רפואי חתום ע”י רופא + ציון זמן התקופה במידה וצריך למייל המצויין למעלה
הנני מאשר/ת לצלם את הילד/ה ולהפיץ תמונות ברבים
*במקרה של הורים גרושים.
אני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את הסכם ההשתתפות, הבנתי את תוכנו ומאשר/ת בחתימתי:
חתימת הורה נוסף
*במקרה של הורים גרושים.

התקנון

תקנון הרשמה צהרוני ניצנים

רשת המתנ"סים כרמיאל מברכת אתכם עם רישום ילדכם לצהרון לשנת הלימודים תש"פ.
אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה ומלאו את טופס ההרשמה המצורף.

כללי:
1. הצהרון יפעל החל מיום 1/9/19 ועד ליום 30/6/20 לא כולל ימי שישי וחופשה.
2. ככלל יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המתנ"ס, אולם אין בכך כדי למנוע מן המתנ"ס להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
3. שעות הפעילות בצהרון תהיינה משעת סיום פעילות הלימודים עד לשעה 17:00.
4. האמור בסעיף 3 לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וכד'. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר בהתאם במהלך השנה על ידי רשת המתנ"סים.
5. רשת המתנ"סים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של ילד/ה אשר התנהגותו/תה מפריע/ה למהלך התקין של הפעילות.
6. רשת המתנ"סים אינה אחראית על אובדן או נזק לציוד אישי, יש להימנע מהבאת דברי ערך.
7. במהלך השנה ישנה אפשרות כי יצולמו הילדים בפעילותם ע"י הצוות החינוכי לצורך תיעוד הפעילויות בצהרון ולפרסום באתר האינטרנט של הרשת ובעיתונות המקומית.
8. לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-18 ילדים. ובמקרה שייפתח בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ-18 ילדים הרשת רשאית להפסיק את פעילות הצהרון, בהודעה של חודש מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.
9. ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.
10. בעת פעילות הצהרון לא יוצב שומר בבית הספר.
11. הרישום לצהרון הינו על בסיס מקום פנוי ולפי כל הקודם זוכה.

איסוף:
1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00.
2. יש לציין בעת הרישום לצהרון את שמות המבוגרים הרשאים להוציא ילד מהצהרון.
3. במקרה של איחור באיסוף הילד/ה יחויב ההורה ב-100 ₪ על כל שעת איחור או החלק היחסי ממנה.
4. האיסוף ייעשה ע"י שמות המצוינים בטופס הרישום בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב.
5. אחריות על שלומם של ילדכם מתום שעת הפעילות עד הגעתם הביתה הינה באחריות ההורים.

הצהרת בריאות:
1. ההורים מצהירים בזה, כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
2. ההורים ימסרו מראש מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, אלרגיות וכן מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי.
3. ההורים מתחייבים להודיע למתנ"ס מידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
4. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד במידה וחש ברע.
5. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב.
6. ההורים ימסרו לרשת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במהלך שעות היום ויקפידו לעדכן את הרשת על כל שינוי בפרטים אלו.
7. ההורים מצהירים כי ברור להם שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שתידרש הרשת להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן ע"י ההורים.
8. בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד הפרטים הנדרשים ו/או נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים – תהא הרשת רשאית להפסיק מידית השתתפותו של ילד בצהרון.
9. האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על ההורים בלבד.

נושאים פדגוגיים:
10. ידוע להורה כי רשת המתנ"סים תהיה רשאית להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת מחלקת הצהרונים ומנכ"ל רשת המתנ"סים, תוך היוועצות עם כלל הגורמים המוסמכים ברשות ובמשרד החינוך.
11. רשת המתנ"סים רשאית להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים והודעה מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
12. ההורה מאשר לקבל מידע מצוות בית הספר במידה ויש קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.
13. במקרה של אלימות מצד המשתתף הרשת רשאית להשעות ילד ממסגרת הצהרון ליומיים, במקרים חוזרים רשאית הרשת להפסיק השתתפותו לאלתר.
14. הצהרון פועל במסגרת סדר יום מובנה הכולל ארוחת צהריים, פעילות העשרה, הכנת שיעורי בית וזמן משחק – מדריכות הצהרון מקצות מקום וזמן להכנת שיעורי הבית, אך לא יכולות להכריח מי שאינו משתף פעולה/לא מעוניין להכין.
15. רשת המתנ"סים רשאית להשעות ו/או להפסיק השתתפותו של ילד בצהרון אשר לא לוקח חלק בפעילות הצהרון ובמסגרת בה מתקיימת. לא תתאפשר שוטטות מחוץ לפעילות/כיתה.

הסדרי תשלום והפסקת השתתפות:
1. ההשתתפות בצהרונים מותנית בתשלום מראש עבור כל שנת הפעילות, בפריסת תשלומים (עד 10 תשלומים). התשלום יבוצע בעת ההרשמה בכרטיס אשראי / שיקים דחויים עבור כל השנה.
2. עמלת טיפול בשיק חוזר ו/או כרטיס אשראי שלא כובד ע"י חברת האשראי – 25 ₪.
3. במקרים חריגים, בקשה להפסקת השתתפות בצהרון תתבצע בכתב בלבד לרכזת התוכנית בכפוף להצגת אישורים וכל מקרה ידון לגופו. למען הסר ספק, ההורים יחויבו בתשלום מלא עד תום החודש בו התקבלה הבקשה לביטול.
4. לא יינתן החזר כספי בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.
5. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו , תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון.
6. החל מתאריך 1.4.20 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא, אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, ההורה יחויב בתשלום בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.


אנו מאחלים לכם שנה פורייה, מוצלחת ובטוחה.


צרו קשר:
  • מתנ"ס כרמיאל
  • חטיבת יפתח 200
  • כרמיאל
  • 1-700-708-858
  • פקס: 04-9880430
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות